Home

รอบรั้วสาธิตประสานมิตร

 

ถึงศิษย์รัก… อ.ปัทมา สมพงษ์

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อ.ปัทมา สมพงษ์

อีกหนึ่งอาจารย์หมวดภ

ถึงศิษย์รัก… อ.เยาวลักษณ์ วรรณม่วง

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อ.เยาวลักษณ์ วรรณม่วง

ถึงศิษย์รัก… ผศ.จำรัส น้อยแสงศรี

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… ผศ.จำรัส น้อยแสงศรี

ถึงศิษย์รัก… อาจารย์สุวรรณ งามเนตร

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อาจารย์สุวรรณ งามเนตร

ถึงศิษย์รัก… รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศจากทางสมาคมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครนายกสมาคมฯ

jumpote ปิดความเห็น บน ประกาศ รับสมัครนายกสมาคมฯ

โครงการบริการวิชาการ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ประจำปีการศึกษา 2565

jumpote ปิดความเห็น บน โครงการบริการวิชาการ การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นเด็กเล็ก ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ประจำปีการศึกษา 2565

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ อาจารย์ศิริญา พิชัยสามารถ อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

jumpote ปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ อาจารย์ศิริญา พิชัยสามารถ อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ประกาศ เปลี่ยนสถานที่จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

jumpote ปิดความเห็น บน ประกาศ เปลี่ยนสถานที่จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

คลิบวีดีโอ

GALA DINNER 2019 Highlight

SATIT PRASARNMIT GALA DINNER 2019 Highlight

กิจกรรมของสมาคมฯ

  

คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และ คุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมบันทึกเทป พิธีถวายพวงมาลา และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ร่วมกับผู้อำนวยการ และ ผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และ คุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมบันทึกเทป พิธีถวายพวงมาลา และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ แด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ร่วมกับผู้อำนวยการ และ ผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564
  

คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมบันทึกเทปพิธีถวายพวงมาลา และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับผู้อำนวยการ และผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมบันทึกเทปพิธีถวายพวงมาลา และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมกับผู้อำนวยการ และผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
   

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ อาจารย์ศิริญา พิชัยสามารถ อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

jumpote ปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ อาจารย์ศิริญา พิชัยสามารถ อาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 

คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้เข้ามอบแจกันดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และผู้บริหารของโรงเรียน

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้เข้ามอบแจกันดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และผู้บริหารของโรงเรียน

กิจกรรมของสมาคมฯ

คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่า สาธิตประสานมิตร ได้เป็นตัวแทนของสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้ามอบขนมไหว้พระจันทร์ให้กับผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ทั้งฝ่ายประถม และ ฝ่ายมัธยม

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่า สาธิตประสานมิตร ได้เป็นตัวแทนของสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้ามอบขนมไหว้พระจันทร์ให้กับผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ทั้งฝ่ายประถม และ ฝ่ายมัธยม

นายสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์ศุภศิษย์ นามโภชน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

jumpote ปิดความเห็น บน นายสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์ศุภศิษย์ นามโภชน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร จัดตั้งบูธสำหรับจำหน่ายของที่ระลึกของสมาคมฯ และ จำหน่ายหน้ากากผ้าอนามัยสำหรับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่มามอบตัว ในระดับชั้นเด็กเล็ก ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

jumpote ปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร จัดตั้งบูธสำหรับจำหน่ายของที่ระลึกของสมาคมฯ และ จำหน่ายหน้ากากผ้าอนามัยสำหรับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่มามอบตัว ในระดับชั้นเด็กเล็ก ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน พร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัย ใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

jumpote ปิดความเห็น บน เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน พร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัย ใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ข่าวรวมรุ่น

ศิษย์เก่า รุ่น 28 และคณาจารย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

ผู้ดูแลระบบ ปิดความเห็น บน ศิษย์เก่า รุ่น 28 และคณาจารย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

รุ่นที่ 28: “ด้วยรักและคิดถึงอาจารย์ สาธิตประสานมิตร”

ผู้ดูแลระบบ ปิดความเห็น บน รุ่นที่ 28: “ด้วยรักและคิดถึงอาจารย์ สาธิตประสานมิตร”

งานสังสรรค์เพื่อน ปวศ.10

ผู้ดูแลระบบ ปิดความเห็น บน งานสังสรรค์เพื่อน ปวศ.10

รุ่น 25 : “ปาร์ตี้ถาดหลุมสุมหัว 25”

ผู้ดูแลระบบ ปิดความเห็น บน รุ่น 25 : “ปาร์ตี้ถาดหลุมสุมหัว 25”

ภาพเป็นข่าว

ภาพข่าวบันเทิงงาน GALA DINNER 2019
ออกอากาศทางช่อง one เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62
ลูกค้า_มศว