ตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู (ฝ่ายประถม) ประจำปี พ.ศ. 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้มีตัวแทนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ประจำปี พ.ศ. 2562