ตัวแทนเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี พ.ศ. 2561

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561
สมาคมศิษย์เก่าสาธิต มศว ประสานมิตร ได้มีตัวแทนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูทั้งฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม ประจำปี พ.ศ. 2561