Home

รอบรั้วสาธิตประสานมิตร

  

ถึงศิษย์รัก… อ.ปัทมา สมพงษ์

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อ.ปัทมา สมพงษ์

อีกหนึ่งอาจารย์หมวดภ

ถึงศิษย์รัก… อ.เยาวลักษณ์ วรรณม่วง

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อ.เยาวลักษณ์ วรรณม่วง

ถึงศิษย์รัก… ผศ.จำรัส น้อยแสงศรี

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… ผศ.จำรัส น้อยแสงศรี

ถึงศิษย์รัก… อาจารย์สุวรรณ งามเนตร

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อาจารย์สุวรรณ งามเนตร

ถึงศิษย์รัก… รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศจากทางสมาคมฯ

คลิบวีดีโอ

GALA DINNER 2019 Highlight

SATIT PRASARNMIT GALA DINNER 2019 Highlight

กิจกรรมของสมาคมฯ

  

คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้เข้ามอบแจกันดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และผู้บริหารของโรงเรียน

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้เข้ามอบแจกันดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และผู้บริหารของโรงเรียน
  

คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่า สาธิตประสานมิตร ได้เป็นตัวแทนของสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้ามอบขนมไหว้พระจันทร์ให้กับผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ทั้งฝ่ายประถม และ ฝ่ายมัธยม

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่า สาธิตประสานมิตร ได้เป็นตัวแทนของสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้ามอบขนมไหว้พระจันทร์ให้กับผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ทั้งฝ่ายประถม และ ฝ่ายมัธยม
  

นายสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์ศุภศิษย์ นามโภชน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

jumpote ปิดความเห็น บน นายสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์ศุภศิษย์ นามโภชน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร จัดตั้งบูธสำหรับจำหน่ายของที่ระลึกของสมาคมฯ และ จำหน่ายหน้ากากผ้าอนามัยสำหรับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่มามอบตัว ในระดับชั้นเด็กเล็ก ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

jumpote ปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร จัดตั้งบูธสำหรับจำหน่ายของที่ระลึกของสมาคมฯ และ จำหน่ายหน้ากากผ้าอนามัยสำหรับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนที่มามอบตัว ในระดับชั้นเด็กเล็ก ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

กิจกรรมของสมาคมฯ

เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน พร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัย ใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

jumpote ปิดความเห็น บน เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน พร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัย ใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ และตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่า ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้บริหารและคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

jumpote ปิดความเห็น บน อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ และตัวแทนจากสมาคมศิษย์เก่า ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้บริหารและคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

งานปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

jumpote ปิดความเห็น บน งานปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงฝึกพลศึกษา ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร และเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีการจับสลาก และได้เข้าร่วมพิธีจับฉลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

jumpote ปิดความเห็น บน นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร และเลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีการจับสลาก และได้เข้าร่วมพิธีจับฉลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ข่าวรวมรุ่น

ศิษย์เก่า รุ่น 28 และคณาจารย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

ผู้ดูแลระบบ ปิดความเห็น บน ศิษย์เก่า รุ่น 28 และคณาจารย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

รุ่นที่ 28: “ด้วยรักและคิดถึงอาจารย์ สาธิตประสานมิตร”

ผู้ดูแลระบบ ปิดความเห็น บน รุ่นที่ 28: “ด้วยรักและคิดถึงอาจารย์ สาธิตประสานมิตร”

งานสังสรรค์เพื่อน ปวศ.10

ผู้ดูแลระบบ ปิดความเห็น บน งานสังสรรค์เพื่อน ปวศ.10

รุ่น 25 : “ปาร์ตี้ถาดหลุมสุมหัว 25”

ผู้ดูแลระบบ ปิดความเห็น บน รุ่น 25 : “ปาร์ตี้ถาดหลุมสุมหัว 25”

ภาพเป็นข่าว

ภาพข่าวบันเทิงงาน GALA DINNER 2019
ออกอากาศทางช่อง one เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62
ลูกค้า_มศว