Home

previous arrow
next arrow
Slider

รอบรั้วสาธิตประสานมิตร

 

ถึงศิษย์รัก… อ.ปัทมา สมพงษ์

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อ.ปัทมา สมพงษ์

อีกหนึ่งอาจารย์หมวดภ

ถึงศิษย์รัก… อ.เยาวลักษณ์ วรรณม่วง

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อ.เยาวลักษณ์ วรรณม่วง

ถึงศิษย์รัก… ผศ.จำรัส น้อยแสงศรี

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… ผศ.จำรัส น้อยแสงศรี

ถึงศิษย์รัก… อาจารย์สุวรรณ งามเนตร

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อาจารย์สุวรรณ งามเนตร

ถึงศิษย์รัก… รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศจากทางสมาคมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 18.00 น. ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารฉันทศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

jumpote ปิดความเห็น บน ประกาศ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 18.00 น. ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารฉันทศึกษา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

เปิดขายบัตร Early Bird งาน 70 ปี We are Prasarnmit ในธีม Colourful night party

jumpote ปิดความเห็น บน เปิดขายบัตร Early Bird งาน 70 ปี We are Prasarnmit ในธีม Colourful night party

รู้กันยัง? พรุ่งนี้แล้วนะ เปิดขายบัตร 8 โมงเช้า

jumpote ปิดความเห็น บน รู้กันยัง? พรุ่งนี้แล้วนะ เปิดขายบัตร 8 โมงเช้า

อีก 3 วัน เปิดขายบัตร Early Bird “Colorful Night” งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

jumpote ปิดความเห็น บน อีก 3 วัน เปิดขายบัตร Early Bird “Colorful Night” งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

คลิบวีดีโอ

GALA DINNER 2019 Highlight

SATIT PRASARNMIT GALA DINNER 2019 Highlight

กิจกรรมของสมาคมฯ

  

คุณชาคริต จินดาวัฒน์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนร่วมงานวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการขายของที่ระลึกจากทางสมาคมฯ โดยสมาชิกศิษย์เก่าอีกด้วย

jumpote ปิดความเห็น บน คุณชาคริต จินดาวัฒน์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนร่วมงานวันปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา ร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อกล่าวต้อนรับผู้ปกครองและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการขายของที่ระลึกจากทางสมาคมฯ โดยสมาชิกศิษย์เก่าอีกด้วย
  

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกันจัดงาน อำลาอาลัยให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่น้องๆ ที่จบในปีการศึกษานี้

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกันจัดงาน อำลาอาลัยให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่น้องๆ ที่จบในปีการศึกษานี้
  

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยมีการจัดซุ้มเล่นเกมและเครื่องเล่น ทั้งหมด 6 ซุ้ม พร้อมทั้งแจกขนมสายไหม ป็อปคอร์น ลูกโป่งจากโบโซ่ และของรางวัลมากมายให้กับน้องๆ

jumpote ปิดความเห็น บน สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับทางโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) โดยมีการจัดซุ้มเล่นเกมและเครื่องเล่น ทั้งหมด 6 ซุ้ม พร้อมทั้งแจกขนมสายไหม ป็อปคอร์น ลูกโป่งจากโบโซ่ และของรางวัลมากมายให้กับน้องๆ
  

คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหาร สมาคมฯ ได้มอบเงินสนับสนุนค่าเครื่องเสียงเวทีการแสดงและเงินสนับสนุนการจัดทำละครเวทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับงานสายสัมพันธ์ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) พร้อมทั้งร่วมขายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหาร สมาคมฯ ได้มอบเงินสนับสนุนค่าเครื่องเสียงเวทีการแสดงและเงินสนับสนุนการจัดทำละครเวทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับงานสายสัมพันธ์ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) พร้อมทั้งร่วมขายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี

กิจกรรมของสมาคมฯ

คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้แก่ผู้บริหารและคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2566 ให้แก่ผู้บริหารและคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหาร สมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม ตราสมาคมฯ จำนวน 200 แพค และเครื่องดื่มชูกำลังจำนวน 100 ลัง เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหาร สมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม ตราสมาคมฯ จำนวน 200 แพค และเครื่องดื่มชูกำลังจำนวน 100 ลัง เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

คุณชาคริต จินดาวัฒน์ และคุณธนิต ศรมณี อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

jumpote ปิดความเห็น บน คุณชาคริต จินดาวัฒน์ และคุณธนิต ศรมณี อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

ข่าวรวมรุ่น

เปิดขายบัตร Early Bird งาน 70 ปี We are Prasarnmit ในธีม Colourful night party

jumpote ปิดความเห็น บน เปิดขายบัตร Early Bird งาน 70 ปี We are Prasarnmit ในธีม Colourful night party

รู้กันยัง? พรุ่งนี้แล้วนะ เปิดขายบัตร 8 โมงเช้า

jumpote ปิดความเห็น บน รู้กันยัง? พรุ่งนี้แล้วนะ เปิดขายบัตร 8 โมงเช้า

อีก 3 วัน เปิดขายบัตร Early Bird “Colorful Night” งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

jumpote ปิดความเห็น บน อีก 3 วัน เปิดขายบัตร Early Bird “Colorful Night” งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

พร้อมกันรึยัง…… สำหรับการจองบัตร Early Bird 1 ต.ค. 2565 นี้ เวลา 8 โมงตรง

jumpote ปิดความเห็น บน พร้อมกันรึยัง…… สำหรับการจองบัตร Early Bird 1 ต.ค. 2565 นี้ เวลา 8 โมงตรง

ภาพเป็นข่าว

ภาพข่าวบันเทิงงาน GALA DINNER 2019
ออกอากาศทางช่อง one เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62
ลูกค้า_มศว