Home

รอบรั้วสาธิตประสานมิตร

 

ถึงศิษย์รัก… อ.ปัทมา สมพงษ์

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อ.ปัทมา สมพงษ์

อีกหนึ่งอาจารย์หมวดภ

ถึงศิษย์รัก… อ.เยาวลักษณ์ วรรณม่วง

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อ.เยาวลักษณ์ วรรณม่วง

ถึงศิษย์รัก… ผศ.จำรัส น้อยแสงศรี

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… ผศ.จำรัส น้อยแสงศรี

ถึงศิษย์รัก… อาจารย์สุวรรณ งามเนตร

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… อาจารย์สุวรรณ งามเนตร

ถึงศิษย์รัก… รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

jumpote ปิดความเห็น บน ถึงศิษย์รัก… รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศจากทางสมาคมฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร (ฉบับที่5) เรื่องผลการเลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคณะกรรมการสมาคมฯ

jumpote ปิดความเห็น บน ประกาศจากคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร (ฉบับที่5) เรื่องผลการเลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคณะกรรมการสมาคมฯ

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กองศิลป์ ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล และกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

jumpote ปิดความเห็น บน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กองศิลป์ ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล และกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

ประกาศ ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 18.00 น.

jumpote ปิดความเห็น บน ประกาศ ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 18.00 น.

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 จากวันที่ 28 มกราคม 2565 ออกไป และจะแจ้งกำหนดประชุมใหญ่ให้ทราบต่อไปเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

jumpote ปิดความเห็น บน ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 จากวันที่ 28 มกราคม 2565 ออกไป และจะแจ้งกำหนดประชุมใหญ่ให้ทราบต่อไปเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

คลิบวีดีโอ

GALA DINNER 2019 Highlight

SATIT PRASARNMIT GALA DINNER 2019 Highlight

กิจกรรมของสมาคมฯ

   

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กองศิลป์ ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล และกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

jumpote ปิดความเห็น บน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กองศิลป์ ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล และกรรมการบริหารของสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร
  

คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้จัดทำคลิปกล่าวแสดงความยินดีให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีนี้ พร้อมทั้งแจ้งเรื่องการจัดทำกล่อง graduated box เพื่อเป็นของที่ระลึกการจบการศึกษา

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้จัดทำคลิปกล่าวแสดงความยินดีให้กับน้อง ๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาในปีนี้ พร้อมทั้งแจ้งเรื่องการจัดทำกล่อง graduated box เพื่อเป็นของที่ระลึกการจบการศึกษา
 

คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร คุณสุภัค ลายเลิศ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้บริหารและคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม และ ฝ่ายมัธยม) รวมถึงได้มอบกระเช้าของขวัญให้ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร คุณสุภัค ลายเลิศ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ คุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ และคุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้บริหารและคณะอาจารย์โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม และ ฝ่ายมัธยม) รวมถึงได้มอบกระเช้าของขวัญให้ผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน
  

คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร และคุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารของสมาคมฯ ได้ร่วมส่งมอบรถตู้ให้กับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อใช้ในกิจการงานของ รร. พร้อมทั้งได้ร่วมเดินชมห้องประวัติโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่ทำการปรับปรุงใหม่ รวมถึงเข้าชมสนามฟุตบอลในร่มที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนพื้นสนามหญ้าเทียมใหม่

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร และคุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารของสมาคมฯ ได้ร่วมส่งมอบรถตู้ให้กับโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพื่อใช้ในกิจการงานของ รร. พร้อมทั้งได้ร่วมเดินชมห้องประวัติโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ที่ทำการปรับปรุงใหม่ รวมถึงเข้าชมสนามฟุตบอลในร่มที่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนพื้นสนามหญ้าเทียมใหม่

กิจกรรมของสมาคมฯ

คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร และ คุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีการจับสลาก และร่วมจับสลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นเด็กเล็กของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ประจำปีการศึกษา 2565

jumpote ปิดความเห็น บน คุณสันติ ลีลาทิพย์กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร และ คุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนโดยวิธีการจับสลาก และร่วมจับสลากเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นเด็กเล็กของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ประจำปีการศึกษา 2565

คลิปวีดีโอภาพความประทับใจของงาน The Memories of Satit Prasarnmit Alumni

jumpote ปิดความเห็น บน คลิปวีดีโอภาพความประทับใจของงาน The Memories of Satit Prasarnmit Alumni

คุณณัทธร ศรีนิเวศน์ กรรมการบริหารฝ่ายหาทุน และคุณปิยศักดิ์ ล้อเธียรประทาน กรรมการบริหารฝ่ายประสานงาน พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้เข้าร่วมงานพร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัย ใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

jumpote ปิดความเห็น บน คุณณัทธร ศรีนิเวศน์ กรรมการบริหารฝ่ายหาทุน และคุณปิยศักดิ์ ล้อเธียรประทาน กรรมการบริหารฝ่ายประสานงาน พร้อมทั้งกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้เข้าร่วมงานพร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัย ใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์และบุคลากร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

The Memories of Satit Prasarnmit Alumni

jumpote ปิดความเห็น บน The Memories of Satit Prasarnmit Alumni

ข่าวรวมรุ่น

ศิษย์เก่า รุ่น 28 และคณาจารย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

ผู้ดูแลระบบ ปิดความเห็น บน ศิษย์เก่า รุ่น 28 และคณาจารย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล

รุ่นที่ 28: “ด้วยรักและคิดถึงอาจารย์ สาธิตประสานมิตร”

ผู้ดูแลระบบ ปิดความเห็น บน รุ่นที่ 28: “ด้วยรักและคิดถึงอาจารย์ สาธิตประสานมิตร”

งานสังสรรค์เพื่อน ปวศ.10

ผู้ดูแลระบบ ปิดความเห็น บน งานสังสรรค์เพื่อน ปวศ.10

รุ่น 25 : “ปาร์ตี้ถาดหลุมสุมหัว 25”

ผู้ดูแลระบบ ปิดความเห็น บน รุ่น 25 : “ปาร์ตี้ถาดหลุมสุมหัว 25”

ภาพเป็นข่าว

ภาพข่าวบันเทิงงาน GALA DINNER 2019
ออกอากาศทางช่อง one เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 62
ลูกค้า_มศว