กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งสมาชิกศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมงานพร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัยใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียณอายุราชการของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 – 14.30 น.

กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งสมาชิกศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมงาน พร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัยใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียณอายุราชการของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ

โดยในปีนี้ มีอาจารย์ และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1. อาจารย์ พิมผกา อัคคะพู
2. อาจารย์ ราศรี เวียงวีระ
3. อาจารย์ รัชนี ไวยลาภ
4. อาจารย์ ศุภมาศ ด่านพานิช
5. คุณ สายรุ้ง อรรถวรรณ์
6. คุณ วิโรจน์ จุลังคลักษณ์