ประกาศ ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารรวมใจ 40 ปี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารรวมใจ 40 ปี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ