คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหาร สมาคมฯ ได้มอบเงินสนับสนุนค่าเครื่องเสียงเวทีการแสดงและเงินสนับสนุนการจัดทำละครเวทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับงานสายสัมพันธ์ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) พร้อมทั้งร่วมขายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566

คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหาร สมาคมฯ ได้มอบเงินสนับสนุนค่าเครื่องเสียงเวทีการแสดงและเงินสนับสนุนการจัดทำละครเวทีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 เรื่อง สำหรับงานสายสัมพันธ์ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) พร้อมทั้งร่วมขายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีของทางโรงเรียน (ฝ่ายมัธยม) อีกด้วย