งานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 17.00 – 21.00 คุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์และบุคลากร เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทะศึกษา เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 21.00 น.