ตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมงานปัจฉิม โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา 2561

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้มีตัวแทนเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์  2562