เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วันที่ 3 กรกฎาคม 2562

ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เหรัญญิกสมาคมฯ สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)