เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562”

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 63 เวลา 10.30 น. คุณ สุพัทธี นฤปกรณ์ เหรัญญิกสมาคมฯ และ คุณ รวิศรี รัตนคูสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ ได้เป็นตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า สาธิตประสานมิตร เข้าร่วมประชุม และตอบข้อซักถามของกรรมการประเมินคุณภาพฯ ในการประชุม “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562” ที่โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)