เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู (ฝ่ายประถม) ประจำปี พ.ศ. 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 คุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ประจำปี พ.ศ. 2562