ประกาศ เปลี่ยนสถานที่จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เรียน สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

ขออนุญาตแจ้งเรื่องเปลี่ยนสถานที่จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น.

จากเดิมคือ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรวมใจ 40 ปี เปลี่ยนเป็น ชั้น 4 โรงพลศึกษา
อาคารต้นแบบฉันทศึกษาฯ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ