ประกาศ เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

เรียน สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ขอแจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ออกไป และจะแจ้งกำหนดประชุมใหญ่ให้ทราบในลำดับต่อไปเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ