ประกาศ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 18.00 น.

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

ขอเรียนเชิญ สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรวมใจ 40 ปี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

แต่ถ้าสถานการณ์โรค โควิด-19 ยังคงอยู่ในระยะเฝ้าระวัง ทำให้ไม่สามารถประชุมในรูปแบบปกติได้ ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ขอปรับเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Video Conference แทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ