ร่วมอวยพรปีใหม่ แด่ ผอ.และผู้บริหาร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และ (ฝ่ายมัธยม)

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ ผอ.และผู้บริหาร ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และ (ฝ่ายมัธยม)