สมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตร เข้าร่วมงานสายสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปี 2563

ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563

ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า สาธิต ประสานมิตร เข้าร่วมงานสายสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)