เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบ 67 ปี วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ทางโรงเรียนร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า สาธิตประสานมิตร ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ครบ 67 ปี วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ทางโรงเรียนร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ

ทั้งนี้คุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคณะกรรมการบริหารฯ ร่วมมอบแจกันดอกไม้แก่คณะผู้บริหารของโรงเรียน และมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนฝ่ายประถมทุกระดับชั้น