เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน พร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัย ใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 7:30 น. คุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน พร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัย ใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ณ.โรงพลศึกษา ชั้น 4 อาคารต้นแบบ ฉันทศึกษาฯ

โดยในปีนี้ มีอาจารย์ และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้
1. ผศ.ดร. พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
2. ผศ. เรณูรัชต์ ประสิทธิเกตุ
3. อาจารย์ กรรณิกา เพ็ชรเหลี่ยม
4. อาจารย์ อัจฉรา อินทร์น้อย
5. คุณ ทิพวรรณ กาศสุวรรณ
6. คุณ สมพร จริยาวัตร
7. คุณจันทร์ดี แข็งขัน