ประวัติและวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

ความเป็นมาของสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

สมาคมศิษย์เก่าประถมสาธิตฯ นั้น ได้เริ่มรวมตัวกันตั้งชมรมนักเรียนเก่า ป.วศ. (ประถมสาธิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา) ขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2522 โดยมี ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ คุณจาตุรงค์ อักษรานุเคราะห์และอาจารย์ธนวดี ธีรภัทรสกุล เป็นแกนนำในการก่อตั้งชมรม ฯ และได้จัดงาน “ป.วศ. สังสรรค์ ครั้งที่ 1” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2522 รวมทั้งจัดทำ “ทำเนียบ” นักเรียน ป.วศ. ตั้งแต่ รุ่น 1 จนถึงรุ่น 27 ลงพิมพ์ในหนังสือ “ป.วศ. รำลึก พศ. 2522” ด้วย

จนกระทั่งวันที่ 22 มิถุนายน 2527 สมาคมศิษย์เก่าประถมสาธิต ฯ จึงก่อตั้งอย่างเป็นทางการ โดยมี ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ คุณวุฒิพันธ์ วิชัยรัตน์ และอาจารย์ธนวดี ธีรภัทรสกุล เป็นผู้จดทะเบียนก่อตั้งสมาคม ฯ และ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ รับเป็นนายกสมาคม ฯ คนแรก มีวาระอยู่ในตำแหน่งครั้งละ 2 ปี ต่อจากนั้นคุณเฉลิมพงษ์ เชี่ยวสกุล และ อ.อรรถพิลาส ตันตราภรณ์ ได้รับหน้าที่นี้ต่อมาจนถึงปี 2534 จึงได้รวมกับสมาคมศิษย์เก่ามัธยมสาธิต

ทางด้านสมาคมศิษย์เก่ามัธยมสาธิต เกิดจากการพบปะสังสรรค์ของบรรดาศิษย์เก่าบางรุ่น รวมตัวกันช่วยเหลือโรงเรียนฯ จนจัดตั้งเป็นชมรมศิษย์เก่ามัธยมสาธิต ประสานมิตร เริ่มจัดกิจกรรมหารายได้ตั้งแต่ปี 2529 และมีการจัดพบปะสังสรรค์กันที่ภัตตาคารเสริมมิตรลาดพร้าวในเดือนพฤศจิกายน 2529 โดยศิษย์เก่ารุ่น 4-5-6 เป็นแกนนำ มีอาจารย์หลายท่านและศิษย์เก่าไปร่วมงานราว ๆ 60 คน ถือเป็นการประชุมประจำปีของชมรมฯ ครั้งนั้นได้มีการโหวดให้ ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ รุ่น 5 เป็นประธานชมรมฯ และมีการทาบทามศิษย์เก่าหลายรุ่นเป็นกรรมการ ต่อมาได้จัดงาน “คืนสู่เหย้าชาวสาธิต” ขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2530 ที่โรงแรมแม่น้ำ และผลักดันให้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโดยมี ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และอาจารย์ธนวดี ธีรภัทรสกุล เป็นแกนนำในการดำเนินการจนเป็นผลสำเร็จได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมศิษย์เก่ามัธยมสาธิต ประสานมิตร เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2530

ต่อมาในวันที่ 16 กรกฎาคม 2534 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีคำสั่งให้รวมโรงเรียนประถมสาธิต มศว ประสานมิตร และโรงเรียนมัธยมสาธิต มศว ประสานมิตร เป็นโรงเรียนเดียวกัน สมาคมศิษย์เก่าประถมสาธิต และสมาคมศิษย์เก่ามัธยมสาธิต จึงรวมสมาคมเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ชื่อ “สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร” เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2534 ถึงแม้ว่าในวันที่ 30 พฤษภาคม 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ได้มีมติให้โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร แยกเป็น 2 โรงเรียนคือฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม แต่สมาคมศิษย์เก่าของเราก็ยังคงเป็นหนึ่งเดียวจนถึงปัจจุบัน

คือส่งเสริมความสามัคคี ส่งเสริมการศึกษา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ซึ่งก็ต้องใช้เงินทุน แรงกาย และแรงใจจากเพื่อนสมาชิก และศิษย์เก่าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะงานสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ฯ ก็มิใช่มุ่งหวังผลตอบแทนเป็นหลัก หากจะได้ก็เกิดจากความเมตตาของโรงเรียน ฯ ที่ได้เห็นความสามัคคี ความตั้งในจริงในความร่วมมือของพวกเราศิษย์เก่าเท่านั้น อาจมีศิษย์เก่าบางท่านยังไม่เข้าใจถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้จึงยังไม่ได้ให้ความร่วมมือ หรือหากให้ความร่วมมือก็เป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเพื่อผลประโยชน์เท่านั้น

ฉะนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้สมาชิกและศิษย์เก่าทุกคนได้เข้าใจจุดประสงค์ และการทำงานของสมาคมฯ เพื่อไม่ให้อคติใด ๆ มาบดบังความรักในโรงเรียน ครู อาจารย์ เพื่อนศิษย์เก่า และสมาคม ฯ ของเรา ซึ่งเป็นเหตุให้ความสามัคคี ความร่วมมือต้องย่อหย่อนไป หากเราทุกคนที่ต้องการ สร้างความเป็น “สาธิต ประสานมิตร” ของเราให้แข็งแกร่ง ทนทานต่อกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ปีแล้วปีเล่าที่ตึกรามอาคารเรียนขยายใหญ่กว้างขวางขึ้น อาจารย์ใหม่ ๆ ที่เราไม่รู้จัก เด็กรุ่นน้อง รุ่นลูกที่เราไม่เคยเห็น สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของวัฎสงสารอันเป็นธรรมชาติของโลก แต่สิ่งหนึ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไป คือ สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ที่จะเป็น อดีต ปัจจุบัน และอนาคต เป็นที่รวมความรัก รวมน้ำใจ ของเราทุกคนชาวสาธิตประสานมิตรตราบชั่วกัลปาวสาน …