ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ฉบับที่ 5

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ฉบับที่ 5 เรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 26 มกราคม 2561 นั้น
สมาชิกสามัญของสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตรในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ได้ลงคะแนนเสียงรับรอง นายสันติ ลีลาทิพย์กุล ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร จำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมดที่ลงคะแนน ตามระเบียบสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ว่าด้วยการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตรและคณะกรรมการ ข้อ 7 และ ข้อ 8 จึงถือว่า นายสันติ ลีลาทิพย์กุล ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

# นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร