สมาคมฯ ร่วมจัดของเล่นในงานวันเด็ก ประจำปี 2561

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ร่วมจัดของเล่นในงานวันเด็กของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในวันที่ 12 มกราคม 2561