วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561
ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิต มศว ประสานมิตร
ได้มีการส่งตัวแทนเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี