ถึงศิษย์รัก… รศ.กรรณิการ์ พวงเกษม

เปิดต้นศักราชใหม่ ด้วยอาจารย์อีกท่านที่อยู่ในความทรงจำของหลายๆ คน รศ.กรรณิการ์ พวงเกษม กว่า 40 ปีที่ท่านอยู่ในแผนกวิชาการประถมศึกษา ทำให้อาจารย์เข้าใจถึงจิตใจของเด็กๆ เป็นอย่างดี มาพบเรื่องราวที่น่าสนใจของท่านกันค่ะ

รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ พวงเกษม

อาจารย์เริ่มทำงานปี พ.ศ.2506 ที่รร.ประถมศึกษาในอ.เมืองปทุมธานี ชื่อรร.วัดบางคูวัด โดยสอนและประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สอนทุกวิชา ต่อมาปีที่ 2 และ 3 ได้ย้ายมาอยู่อีกสองรร.ซึ่งอยู่ที่อ.เมืองปทุมธานี

หลังจากสอนอยู่ 4 ปีการศึกษา ได้มาศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานคร ส่วนที่มาสอนที่รร.ประถมสาธิต มศว เมื่อปี พ.ศ.2517 สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาวิทยาศาสตร์ รุ่นนั้นเป็นรุ่นเกือบจะสุดท้ายที่หลักสูตรประถมศึกษามี 7 ปี (ยังมีรุ่นต่อมาอีก 2 รุ่น) รุ่นนั้นลูกศิษย์ที่คนไทยรู้จักดีคือ คุณยุรนันท์ ภมรมนตรี

ต่อมาได้มาสอนประจำชั้นในระดับประถมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรประถมศึกษาที่มี 6 ปี โดยสอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 สอนวิชา ภาษาไทย ประสบการณ์ชีวิต (วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา) และสอนนิสิตปริญญาตรีวิชาเอกการประถมศึกษา สอนวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ในรร.ประถมศึกษา ในปี พ.ศ.2531 ได้โอนมาสอนที่คณะศึกษาศาสตร์ มศว ในสาขาวิชาเอกการประถมศึกษา โดยสอนวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ในรร.ประถมศึกษา วิชาการสอนภาษาไทยในรร.ประถมศึกษา วิชาการสอนสุขศึกษาในรร.ประถมศึกษา ประสบการณ์วิชาชีพครู 2 และวิชาการศึกษาเด็ก (Case Study)

อาจารย์เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2546 ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ 9 ซึ่งได้รับตำแหน่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2527 รวมทำการสอนในรร.ประถมสาธิต 14 ปีการศึกษา และสอนเฉพาะนิสิตปริญญาตรี ปริญญาโทรวม 15 ปีการศึกษา กิจกรรมที่ทำหลังเกษียณอายุราชการ คือ ทำงานบ้านและปฏิบัติธรรมที่บ้าน ตลอดจนปลูกต้นไม้และทำงานฝีมือให้ตนเอง (ตัดเสื้อใส่อยู่บ้าน ถักโครเชต์ และถักนิตติ้งบ้าง)

ความประทับใจในโรงเรียนสาธิต

ตลอดระยะเวลาที่ใช้ชีวิตครูในรร.ประถมสาธิต ครูประทับใจในสภาพความสวยงาม ความสะอาดของอาคารเรียนและบริเวณแวดล้อมในรร. ตลอดจนอาหารว่างและอาหารกลางวัน (อร่อย สะอาดและบริบูรณ์)

วีรกรรมหรือความประทับใจของลูกศิษย์ที่จำได้ไม่ลืม

ลูกศิษย์ที่ประทับใจมีอยู่ทุกรูปแบบ ในลักษณะเด็กวัยประถมศึกษาทั่วๆไป คือซุกซน ตั้งใจเรียน เรียบร้อย และที่ต่างจากรร.ที่ครูมีประสบการณ์เบื้องต้นมาคือ ช่างซักถามและกล้าแสดงออกมากๆ โดยบางครั้งต้องเบรก

ความในใจถึงศิษย์รัก

ความในใจของครูที่อยากฝากถึงลูกศิษย์ที่รักทุกท่านคือ อยู่ในวัยเรียนต้องตั้งใจเรียน ซักถามสิ่งที่เคลือบแคลงสงสัย (ไม่เข้าใจ) เมื่อถึงเวลาเล่นก็เล่นให้สนุกให้เหมาะสมกับวัย จะได้ไม่เสียดายในโอกาสเช่นนี้เมื่อเติบใหญ่ต่อไป (ไว้แนะนำลูกหลานนะคะ) เมื่อมีหน้าที่ในการประกอบอาชีพใดก็ตามขอให้รับผิดชอบในหน้าที่นั้นๆ เต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจในงาน ในหน่วยงานนั้นๆ และมีเป้าหมายในการสร้างความก้าวหน้าให้ตนเองอยู่เสมอๆ สุดท้ายนี้ครูขอให้ผู้อ่านและลูกศิษย์ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ประสบความสุข ตลอดปีใหม่นี้


ด้วยความที่โรงเรียนของเรามุ่งเน้นทั้งทางวิชาการ และกิจกรรมไปควบคู่กัน ส่งผลให้นักเรียนของเราจะมีลักษณะที่แตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ อย่างชัดเจน ทั้งทางด้านการเข้าสังคม การทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น รวมไปถึงการกล้าคิด กล้าถาม กล้าแสดงออก และความสามารถในการเอาตัวรอด ส่วนหนึ่งเกิดจากการมีอาจารย์ที่เข้าใจถึงธรรมชาติของเด็กแล้วปล่อยให้เขาได้คิดได้ทำอย่างเต็มที่ รศ.กรรณิการ์ พวงเกษม ก็เช่นกัน อาจารย์ผู้ซึ่งเข้าใจในธรรมชาติของนักเรียนและปล่อยให้เขาได้เรียนรู้อย่างเต็มที่ในวันนั้น มีส่วนทำให้ลูกศิษย์เติบโตเป็นคนดีกันดังเช่นทุกวันนี้

ทางสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ต้องขอกราบขอบพระคุณ รศ.กรรณิการ์ พวงเกษม ที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจให้เหล่าลูกศิษย์ได้หายคิดถึงมา ณ โอกาสนี้ด้วย