ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2
อาคารวิทยวิโรฒ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ