เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯเข้ามอบขนมไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2563 ให้กับผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ทั้งฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. คุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ และ คุณ สุพัทธี นฤปกรณ์ เหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้เข้ามอบขนมไหว้พระจันทร์ให้กับผู้บริหารโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ทั้งฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม