งานเกษียณอายุราชการ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปี 2563

วันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหาร และสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้เข้าร่วมงาน พร้อมมอบของที่ระลึก และพวงมาลัย ใหักับอาจารย์ และบุคลากร เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ณ โรงยิม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

โดยในปีนี้ มีอาจารย์ และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1. ผศ.ศิริวรรณ พิริยะสุรวงศ์ ( อาจารย์สอนภาษาฝรั่งเศส)
2. อาจารย์พรรณประไพ มุขแจ้ง (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายหลักสูตรนานาชาติ)
3. อาจารย์ทวีศิลป์ พรมสุวรรณ์ (อาจารย์สอนวิชาอุตสาหกรรม)
4. คุณอภิชาติ คำสี (พนักงานขับรถของโรงเรียน)