สมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมงานสายสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปี 2562

ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562

ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร เข้าร่วมงานสายสัมพันธ์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และมอบเงินสนับสนุนในการจัดงานสายสัมพันธ์