เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และเหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ มอบเงินสนับสนุนกีฬาสีโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปี 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. คุณปิยานุช ล้อเธียรประทาน เลขาธิการสมาคมฯ และ คุณ สุพัทธี นฤปกรณ์ เหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมทั้งกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้มอบเงินสนับสนุนกีฬาสี ให้กับน้องๆ ประธานสี และอาจารย์แม่สี ทั้ง 4 สีของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)