เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู (ฝ่ายมัธยม) ประจำปี 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 คุณสุพัทธี นฤปกรณ์ เหรัญญิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร พร้อมทั้งสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)