ประกาศจากคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร (ฉบับที่5) เรื่องผลการเลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร และคณะกรรมการสมาคมฯ

ประกาศจากคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร (ฉบับที่5)

  • เรื่องการประกาศผลการเลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร
  • เรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ