งานปีใหม่ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ประจำปี 2563

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้มีตัวแทนเข้าร่วมงานปีใหม่ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563