งานปีใหม่ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ประจำปี 2563

สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร ได้มีตัวแทนเข้าร่วมงานปีใหม่ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563